Постанова КМУ

 

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
                        П О С Т А Н О В А
                   від 20 лютого 1999 р. N 227
                               Київ

           Про запровадження нового порядку оформлення
             візових документів для в'їзду в Україну

         { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N  750 ( 750-2000-п ) від 05.05.2000
           N 1376 ( 1376-2000-п ) від 01.09.2000 
           N  113 (  113-2001-п ) від 07.02.2001
           N  192 (  192-2001-п ) від 28.02.2001 
           N 1003 ( 1003-2001-п ) від 09.08.2001
           N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 
           N 1969 ( 1969-2002-п ) від 25.12.2002 
           N 1161 ( 1161-2003-п ) від 25.07.2003
           N 1025 ( 1025-2004-п ) від 10.08.2004 
           N 1309 ( 1309-2007-п ) від 08.11.2007 }

 
 
     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити  Правила  оформлення  візових  документів   для
в'їзду в Україну (додаються).

     2. Установити, що:

     термін запровадження   нового   порядку   оформлення  візових
документів для громадян тієї чи іншої країни та термін дії  раніше
оформлених  іноземцям  та особам без громадянства віз для в'їзду в
Україну  встановлюються   Міністерством   закордонних   справ   за
погодженням  з  Державним  комітетом  у справах охорони державного
кордону,  Міністерством внутрішніх справ, Міністерством юстиції та
Службою безпеки з урахуванням того, що запровадження цього порядку
повинне бути завершено не пізніше ніж 1 грудня 1999 року;

     у період до утворення служби з питань імміграційного контролю
можуть   прийматися   рішення  у  порядку,  визначеному  Кабінетом
Міністрів  України,  щодо  оформлення  у  виняткових  випадках   в
аеропортах,  на  морських вокзалах,  прикордонних автомобільних та
залізничних станціях дозволів для в'їзду в Україну терміном  до  5
діб іноземцям та особам без громадянства, які прибувають в Україну
у  службових  справах  на запрошення державних органів, а також на
запрошення  фізичних та юридичних осіб. ( Абзац третій пункту 2 із
змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 1758 ( 1758-2001-п )
від 27.12.2001 )

     3. Міністерству закордонних справ  затвердити  у  двотижневий
термін   за   погодженням   з   Міністерством   внутрішніх  справ,
Міністерством  юстиції,  Державним  комітетом  у  справах  охорони
державного  кордону  та  Службою  безпеки  інструкцію з оформлення
візових документів для в'їзду в  Україну  іноземців  та  осіб  без
громадянства.

     4. Визнати такими,  що втратили чинність,  постанову Кабінету
Міністрів України від 26 лютого 1993 р.  N 137 ( 137-93-п  )  "Про
тимчасовий   порядок   оформлення  іноземним  громадянам  віз  для
перебування в Україні" та пункт  3  постанови  Кабінету  Міністрів
України від   8   вересня   1997  р.  N  983  (  983-97-п  )  "Про
запровадження візової етикетки для оформлення іноземцям  і  особам
без  громадянства  віз  для  в'їзду  в  Україну" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 37, с. 13).

 
     Прем'єр-міністр України                В.ПУСТОВОЙТЕНКО

     Iнд. 39

 
                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                 від 20 лютого 1999 р. N 227

                             ПРАВИЛА
        оформлення візових документів для в'їзду в Україну

                        Загальні положення

     1. Ці  Правила  регулюють  процедуру  оформлення іноземцям та
особам без громадянства віз для в'їзду  в  Україну  і  транзитного
проїзду  через  її  територію,  зберігання  та  надсилання бланків
візових документів до дипломатичних представництв та  консульських
установ України, а також знищення бланків візових етикеток.

     2. Терміни,  що  використовуються в цих Правилах,  мають таке
значення:

     віза - позначка у паспортному документі,  що засвідчує  право
іноземця   або  особи  без  громадянства  на  в'їзд  в  Україну  і
транзитний проїзд через її територію;

     візова анкета  -  заява  встановленого  Кабінетом   Міністрів
України  зразка на оформлення візи на в'їзд в Україну і транзитний
проїзд через її територію;

     візова етикетка - кольорова наклейка встановленого  Кабінетом
Міністрів  України  зразка,  що  приклеюється  на  візову сторінку
паспортного документа іноземця або особи без громадянства,  що дає
право на в'їзд в Україну і транзитний проїзд через її територію;

     візові документи - візова анкета та візова етикетка;

     паспортний документ  - документ,  що підтверджує громадянство
іноземця,  посвідчує особу іноземця або особу без  громадянства  і
виданий  уповноваженими  органами іноземної держави або статутними
організаціями ООН,  який дає право виїзду  за  кордон  і  визнаний
Україною;

     посвідчення  закордонного  українця  - документ, що засвідчує
статус особи як закордонного українця відповідно до Закону України
"Про правовий статус закордонних українців" ( 1582-15 ). ( Пункт 2
доповнено  абзацом  згідно  з Постановою КМ N 1025 ( 1025-2004-п )
від 10.08.2004 )

     3. Бланки  візової етикетки виготовляються Банкнотно-монетним
двором Національного банку  на  замовлення  МЗС  і  є  документами
суворої звітності.

     4. Для  здійснення  контролю  за  станом обліку,  зберігання,
використання візових документів, їх бланків та знищення зіпсованих
бланків  візових  етикеток  у  порядку,  що  визначається  МЗС,  у
консульському управлінні  МЗС,  дипломатичних  представництвах  та
консульських  установах  України щокварталу проводиться відповідна
комісійна перевірка.

     5. Відповідальність за дотримання цих Правил покладається  на
начальника  консульського управління МЗС та відповідного керівника
дипломатичного представництва або консульської установи України.

          Облік і зберігання бланків візових документів

     6. Бланки     візових     документів     надсилаються     МЗС
Банкнотно-монетним  двором  Національного  банку  з  використанням
фельд'єгерського зв'язку,  а МЗС дипломатичним представництвам  та
консульським   установам   України   виключно   дипломатичною  або
"командирською" поштою.

     7. Порядок обліку і зберігання бланків візових документів  та
знищення зіпсованих бланків візових етикеток визначається МЗС.

     8. Дипломатичні   представництва   та   консульські  установи
України подають до МЗС один раз на місяць звіт про оформлення  віз
для  в'їзду  в  Україну  і  транзитного проїзду через її територію
(далі - віза) іноземцям та особам без громадянства,  а  також  про
використання бланків візових етикеток за встановленою МЗС формою.

                Типи і види віз та терміни їх дії

     9. Візи  залежно  від  мети  поїздки поділяються на типи,  що
позначаються літерним  та  цифровим  кодом  (літерами  латинського
алфавіту - в машинозчитуваній зоні):

     1) дипломатична    віза    (позначається    літерою    Д,   у
машинозчитуваній  зоні  -  VD).  Оформляється  особам,  які  мають
дипломатичні    паспорти:   дипломатичному   персоналу   іноземних
дипломатичних представництв та  консульських  установ  в  Україні,
членам їхніх сімей,  іноземцям, які в'їжджають в Україну з місіями
дипломатичного характеру,  дипломатичним кур'єрам,  членам урядів,
парламентів,  міжнародних організацій, видатним політичним діячам,
в'їзд яких в Україну має дипломатичний характер;

     2) службова віза (позначається літерою С та цифрами  1,  2  і
3):

     С-1 (у  машинозчитуваній зоні - VS).  Оформляється технічному
персоналу іноземних дипломатичних  представництв  та  консульських
установ в Україні,  членам їхніх сімей,  представникам міжнародних
організацій в Україні,  а також  представникам  органів  державної
влади  іноземних  країн,  які  в'їжджають  в  Україну  у службових
справах;

     С-2 (у   машинозчитуваній   зоні    -    VW).    Оформляється
представникам  військових  формувань та установ,  які в'їжджають в
Україну у службових справах на запрошення відповідних міністерств,
інших державних органів;

     С-3 (у    машинозчитуваній    зоні    -   VC).   Оформляється
представникам промислових,  торгівельних, фінансових та політичних
кіл,  які  в'їжджають  в Україну у службових справах на запрошення
державних установ,  підприємств чи організацій,  зареєстрованих  в
Україні в установленому порядку;

     3) ділова  віза  (позначається літерою Б,  у машинозчитуваній
зоні - VB).  Оформляється особам,  які  в'їжджають  в  Україну  як
співзасновники   спільних  підприємств  чи  представники  компаній
(фірм, асоціацій) для здійснення контролю за виконанням контрактів
або  як консультанти від іноземних компаній (фірм,  асоціацій),  а
також персоналу представництв  іноземних  суб'єктів  господарської
діяльності в Україні;

     4) віза   для  працівників  рятувальних  служб  (позначається
літерою Л, у машинозчитуваній зоні - VL). Оформляється особам, які
в'їжджають  в  Україну  з  метою ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації;

     5) студентська    віза    (позначається    літерою    О,    у
машинозчитуваній зоні - VO). Оформляється особам, які в'їжджають в
Україну  з   метою   навчання   (учням,   студентам,   аспірантам,

 
стажистам);

     6) віза    для   науковців   (позначається   літерою   Н,   у
машинозчитуваній зоні - VH). Оформляється особам, які в'їжджають в
Україну  з  метою обміну науковим досвідом,  для участі в наукових
семінарах, конференціях чи проведення науково-дослідної роботи;

     7) віза   для   працівників   засобів   масової    інформації
(позначається   літерою   М,   у   машинозчитуваній  зоні  -  VM).
Оформляється працівникам зарубіжних  засобів  масової  інформації,
які  в'їжджають  в  Україну  з  метою  виконання  своїх  службових
обов'язків;

     8) віза  для  представників  релігійних  місій  (позначається
літерою Р, у машинозчитуваній зоні - VR). Оформляється особам, які
в'їжджають в  Україну  в  релігійних  справах  або  для  роботи  в
релігійних організаціях на території України;

     9) віза  для  представників  гуманітарних місій (позначається
літерою Г, у машинозчитуваній зоні - VG). Оформляється особам, які
в'їжджають  в  Україну  з  метою надання гуманітарної допомоги або
провадження добродійної діяльності;

     10) віза для в'їзду з метою культурного та спортивного обміну
(позначається   літерою   К,   у   машинозчитуваній  зоні  -  VK).
Оформляється  особам,  які  є  членами  творчих   колективів   або
спортивних  команд  та  організацій  і  в'їжджають  в  Україну  на
гастролі з метою культурного обміну чи  для  участі  у  спортивних
змаганнях;

     11) віза  для в'їзду з метою туризму (позначається літерою Т,
у машинозчитуваній зоні - VT). Оформляється особам, які в'їжджають
в Україну з метою туризму;

     12) приватна віза (позначається літерою П та цифрами 1 і 2):

     П-1 (у машинозчитуваній зоні - VP).  Оформляється особам, які
в'їжджають  в  Україну  в  приватних  справах,  а  також  з  метою
лікування;

     П-2 (у  машинозчитуваній  зоні  -  VU).  Оформляється  особам
українськогопоходження для відвідання України;

     13) імміграційна віза (позначається літерами IM та цифрами 1,
2 і 3): ( Абзац перший підпункту 13 пункту 9 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1969 ( 1969-2002-п ) від 25.12.2002 )

     IM-1 (у машинозчитуваній зоні - VA). Оформляється особам, які
в'їжджають в Україну з метою працевлаштування;

     IM-2 (у машинозчитуваній зоні - VE). Оформляється особам, які
в'їжджають в Україну для постійного проживання;

     IМ-3  (у  машинозчитуваній  зоні  - VI). Оформляється особам,
які в'їжджають в Україну з метою возз'єднання сім'ї; ( Підпункт 13
пункту   9  доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N  1969
( 1969-2002-п ) від 25.12.2002 )

     14) віза  для  обслуговуючого  персоналу транспортних засобів
міжнародного   сполучення    (позначається    літерами    ОП,    у
машинозчитуваній зоні - VZ).  Оформляється особам,  які здійснюють
перевезення в Україну  вантажним  автотранспортом  і  пасажирським
автобусним  транспортом,  а  також особам,  які належать до складу
екіпажів цивільних повітряних суден міжнародних авіаліній,  бригад
поїздів міжнародного сполучення;

     15) транзитна  віза  (позначається літерами ТР та цифрами 1 і
2):

     ТР-1 (у машинозчитуваній зоні - VF). Оформляється особам, які
проїжджають транзитом через територію України до третьої держави;

     ТР-2 (у машинозчитуваній зоні - VX). Оформляється особам, які
здійснюють перевезення вантажним  автотранспортом  і  пасажирським
автобусним  транспортом,  проїжджають  транзитом  через  територію
України до третьої держави;

 
     ( Абзац четвертий підпункту 15 пункту 9 виключено на підставі
Постанови КМ N 1161 ( 1161-2003-п ) від 25.07.2003 )

 
     16)  віза  для  в'їзду  з  метою  організації  та  проведення
чемпіонату  Європи 2012 року з футболу (позначається літерою Ф,  у
машинозчитуваній зоні - VY).  Оформляється  відповідно  до  Закону
України   "Про   організацію   та   проведення  фінальної  частини
чемпіонату  Європи  2012 року  з  футболу  в  Україні"  ( 962-16 )
призначеним  особам,  які планують в'їхати на територію України на
строк до чотирьох років перед початком чемпіонату  або  до  одного
року  після  його  завершення  з  метою  виконання своїх функцій з
організації   та   проведення  чемпіонату.  {  Пункт  9  доповнено
підпунктом  16  згідно  з Постановою КМ N 1309 ( 1309-2007-п ) від
08.11.2007 }

     10. У  візовій  етикетці зазначається термін,  протягом якого
іноземець або особа без громадянства може в'їхати і  перебувати  в
Україні чи здійснити транзитний проїзд через її територію.

     Залежно від  періоду дії візи поділяються на короткотермінові
та довготермінові.

     Короткотермінові візи видаються на період до 6 місяців.

     Довготермінові  візи  видаються  на  період  від 6 місяців до
п'яти  років,  якщо  інше  не  передбачено законодавством.( Абзац
четвертий  пункту  10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1003 ( 1003-2001-п ) від 09.08.2001 )

     Візи оформляються    як   разові,   дво-   та   багаторазові,
колективні.

     11. Термін дії віз за типами:

     Д, С-1,  М - відповідно до двосторонніх міжнародних договорів
України, на засадах взаємності або на весь період акредитації;

     С-2, С-3,  Б,  Л,  Н, Р, Г, К, ОП - як правило, 6 місяців або
період,  зазначений у документах,  що є підставою  для  оформлення
візи, але не більше ніж один рік;

     О, IM-1 - один рік;

     Т, П-1  -  6  місяців;  ( Абзац п'ятий пункту 11 із  змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  1003  ( 1003-2001-п ) від
09.08.2001 )

     П-2 - п'ять років; ( Пункт 11 доповнено абзацом шостим згідно
з Постановою КМ N 1003 ( 1003-2001-п ) від 09.08.2001 )

     ТР-1 - 5 діб на одне перетинання території України;

     ТР-2 -  період,  зазначений у документах,  що є підставою для
видачі візи,  але  не  більше  ніж  один  рік.  При  цьому  термін
перебування  під  час  кожного транзитного проїзду через територію
України не повинен перевищувати 5 діб;

     Ф  -  до  п'яти  років,  але  не  більше  ніж  один рік після
завершення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
в  Україні.  {  Пункт  11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1309 ( 1309-2007-п ) від 08.11.2007 }

                   Підстави для оформлення віз

     12. Для оформлення відповідного типу візи подаються:

     П-1 -  запрошення  встановленого   зразка,   належним   чином
оформлене  органами  МВС,  або  запрошення  лікувального закладу в
Україні та інші документи,  що  підтверджують  приватний  характер
поїздки,  якщо  інше не передбачено законодавством та міжнародними
договорами України;

     П-2  -  посвідчення закордонного українця або особиста заява,
до  якої   додаються   результати   співбесіди   з   представником
дипломатичного   представництва  та  документи  чи  свідчення,  що
підтверджують  українське  етнічне  походження  або  походження  з
України   іноземця   чи   особи   без   громадянства,  а  подружжя
закордонного українця та його діти у разі їх спільного  в'їзду  та
перебування  на  території  України  подають заяву та документ про
підтвердження  родинних  стосунків;  (  Абзац  третій  пункту 12 в
редакції Постанови КМ N 1025 ( 1025-2004-п ) від 10.08.2004 )

     Т - документи, що підтверджують туристичний характер поїздки;

     Г - підтвердження Комісії при Кабінеті  Міністрів  України  з
питань   координації,   приймання,   транспортування,  охорони  та
розподілу гуманітарної допомоги, що надходить з іноземних держав;

     Л - підтвердження, видане МНС;

     О -  запрошення  встановленого  зразка  на  навчання,  видане
Міносвіти;

     М - розпорядження МЗС щодо оформлення візи;

     Р -    запрошення    релігійної    організації,    засвідчене
Держкомрелігії;

     ТР-1 -  наявність  документа,   що   підтверджує   транзитний
характер поїздки; віза до третьої країни, проїзний квиток тощо;

     ТР-2 -   документи,   що  підтверджують  транзитний  характер
перевезень вантажним  автотранспортом  і  пасажирським  автобусним
транспортом через територію України;

     IM-1 - дозвіл на роботу, оформлений Мінпраці;

     IM-2 -  дозвіл  місцевого органу виконавчої влади на постійне
проживання в Україні;

     IМ-3  -  дозвіл  МЗС  щодо оформлення візи членам сім'ї осіб,
яким надано статус біженця в Україні; ( Пункт 12 доповнено абзацом
чотирнадцятим  згідно  з  Постановою КМ N 1969 ( 1969-2002-п ) від
25.12.2002 )

     ОП - ліцензія на здійснення  міжнародних  перевезень,  видана
відповідним компетентним органом держави перебування;

     Ф  -  виданий  органом управління організацією та проведенням
чемпіонату  відповідно  до  Закону  України  "Про  організацію  та
проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
в  Україні"  (  962-16  )  документ,  що підтверджує мету поїздки.
{  Пункт  12  доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ N 1309
( 1309-2007-п ) від 08.11.2007 }

     Візи інших  типів  оформляються на підставі звернення органів
державної  влади  іноземних   держав,   міжнародних   організацій,
запрошень міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
а також запрошень встановленого Кабінетом Міністрів України зразка
від фізичних та юридичних осіб України.

     У разі  потреби  працівник  дипломатичного  представництва чи
консульської установи України може затребувати інші документи,  що
уточнюють  мету  поїздки  іноземця  або особи без громадянства,  а
також запросити ту чи іншу особу для додаткової співбесіди.

     Оформлення  віз типів С, Б, Н, К, П громадянам країн - членів
Європейського   Союзу,   Швейцарської   Конфедерації,   Словацької
Республіки,   Турецької   Республіки,   Канади,   США   та  Японії
здійснюється   без  подання  відповідних  запрошень.  (  Пункт  12
доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 750 ( 750-2000-п ) від
05.05.2000;  із  змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1376
(  1376-2000-п  )  від  01.09.2000,  N  113  (  113-2001-п  )  від
07.02.2001, N 192 ( 192-2001-п ) від 28.02.2001 )

     13. Iноземці  та  особи  без  громадянства  повинні  особисто
турбуватися про завчасне оформлення віз.

     Термін розгляду    поданих    іноземцями   та   особами   без
громадянства  документів  і  термін  проведення   співбесід   щодо
оформлення віз визначаються МЗС.

      Підстави для відмови в оформленні віз та їх анулювання

     14. Підставами   для   відмови   іноземцю   або   особі   без
громадянства в оформленні віз є:

     загроза інтересам безпеки держави  або  охорони  громадського
порядку;  забезпеченню  охорони здоров'я,  захисту прав і законних
інтересів громадян України, інших осіб, які проживають в Україні;

     подання у   разі   порушення   іноземцем   або   особою   без
громадянства клопотання щодо оформлення візових документів свідомо
неправдивих відомостей або підроблених документів;

     несплата консульського  збору  за  автоматизоване  оброблення
візової анкети чи за оформлення візи;

     відсутність страхового  поліса,  встановленого законодавством
України зразка;

     наявність фактів  порушення  законодавства  України  під  час
попереднього перебування на її території;

     невідповідність паспортного документа встановленому зразку;

     відсутність коштів на перебування в Україні;

     відсутність документів  про обстеження на вірус імунодефіциту
людини (у разі оформлення в'їзду  в  Україну  на  період  понад  3
місяці);

     некоректна поведінка  під  час  звернення  до  дипломатичного
представництва чи консульської установи  України  щодо  оформлення
візи, вияв неповаги до України тощо.

     В оформленні  візи може бути також відмовлено,  якщо від дати
попередньої відмови минуло менше одного року.

     У разі  відмови  в  оформленні  візи  мотиви  такого  рішення
заявникові можуть не пояснюватися.

     15. Віза   може   бути   анульована   під   час   проходження
прикордонного контролю у разі в'їзду в Україну, якщо іноземець або
особа без громадянства:

     перебуває у   списку  осіб,  яким  згідно  із  законодавством
України заборонено в'їзд на її територію;

     порушує порядок   перетинання   державного   кордону,   митні
правила,  санітарні  норми або не виконує законних вимог посадових
осіб,  які здійснюють відповідний контроль у пункті пропуску через
державний кордон.

     16. Віза  може  бути  анульована під час перебування іноземця
або особи без громадянства на території України у разі:

     виявлення факту  подання  особою  під  час  оформлення   візи
свідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;

     визнання особи згідно із законодавством України небажаною для
перебування в Україні;

     прийняття  згідно  із  законодавством  рішення про видворення
іноземця  або  особи  без громадянства за межі України. ( Пункт 16
доповнено  абзацом  згідно  з Постановою КМ N 1161 ( 1161-2003-п )
від 25.07.2003 )

                          Оформлення віз

     17. Візи    оформляються    за    кордоном     дипломатичними
представництвами та консульськими установами України.

     На території України консульське управління МЗС оформляє:

     дипломатичні візи   на   термін   акредитації  дипломатичного
працівника;

     службові візи   працівникам   відомств   закордонних    справ
іноземних   держав,   які  мають  службовий  паспорт,  працівникам
зарубіжних засобів масової інформації,  а також членам їхніх сімей
на термін дії службової картки.

     18. Рішення про оформлення візи приймається щодо кожної особи
окремо  виключно  працівником  дипломатичного  представництва   чи
консульської  установи  України,  на  якого покладено ці обов'язки
відповідним письмовим рішенням МЗС,  а у разі  оформлення  візи  у
консульському  управлінні  МЗС  - начальником цього управління або
особою, яка його замінює.

     19. Термін  дії  дипломатичних  та  службових  віз,   виданих
дипломатичному персоналу, працівникам дипломатичних представництв,
консульських установ, міжнародних та інших акредитованих в Україні
організацій, продовжується консульським управлінням МЗС. При цьому
у відповідному паспортному документі ставиться штамп  "Термін  дії
візи  N  ____  продовжено  до "___" ____________ ____ р." і підпис
посадової особи, який скріплюється відповідною печаткою.

     Терміни, на які може бути продовжено  дію  віз,  визначаються
МЗС.

     Органами МВС у порядку,  що визначається МВС, МЗС, Мін'юстом,
Держкомкордоном  та  СБУ,   можуть   розглядатися   питання   щодо
продовження  терміну  перебування  в Україні іноземців та осіб без
громадянства.   При   цьому   не   дозволяється  змінювати  статус
тимчасового   перебування   в   Україні   іноземців  та  осіб  без
громадянства,  які  прибули за візами типу С-З, Б, О, К, Т, ОП або
ТР.  (  Абзац  третій  пункту  19  із  змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1161 ( 1161-2003-п ) від 25.07.2003 )

     20. У  разі  звернення  фізичної   особи   або   представника
юридичної   особи   дипломатичне   представництво  чи  консульська
установа України або консульське управління МЗС:

     видає бланк візової анкети;

     приймає візову анкету та інші документи, реєструє і розглядає
клопотання про оформлення візи;

     забезпечує автоматизоване оброблення візової анкети;

     приймає рішення про оформлення візи;

     забезпечує заповнення  бланка  візової етикетки та вклеювання
її до паспортного документа іноземця або особи без громадянства;

     видає іноземцю  або  особі  без  громадянства   (представнику
юридичної  особи) паспортний документ з вклеєною візовою етикеткою

та забезпечує повернення всіх інших поданих  для  оформлення  візи
документів,   крім   візової   анкети   та  квитанцій  про  сплату
консульського збору.  У разі  відмови  в  оформленні  візи  візова
анкета не повертається.

     21. Візова  етикетка  заповнюється відповідно до рекомендацій
Міжнародної організації цивільної авіації (IКАО,  Doc  9303/2)  та
постанови  Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р.  N 636
( 636-97-п  )  "Про  порядок  заповнення   машинозчитуваної   зони
документів, що   посвідчують  особу"  (Офіційний  вісник  України,
1997 р., число 27, с. 54).

     22. Порядок проведення нумерації оформлених віз (графа "номер
візи"  у візовій етикетці) та порядок заповнення зони для внесення
додаткової  інформації  (прямокутник,  розташований  праворуч  над
машинозчитуваною  зоною)  визначаються  МЗС  за погодженням з МВС,
Мін'юстом, Держкомкордоном та СБУ.

     23. Візові етикетки приклеюються лише на незаповненій візовій
сторінці  паспортного  документа  відповідно  до  вимог IКАО,  Doc
9303/2.

     Після видачі   іноземцю   або    особі    без    громадянства
(представнику  юридичної  особи)  паспортного документа з вклеєною
візовою етикеткою інформація  про  оформлення  візи  у  порядку  і
терміни,   що  визначаються  МЗС  і  Держкомкордоном,  передається
Держкомкордону.

     24. Візові    анкети    зберігаються     у     дипломатичному
представництві  чи  консульській  установі України,  консульському
управлінні МЗС протягом двох років.

     25. За автоматизоване оброблення візової анкети та оформлення
візи справляється консульський збір у встановленому законодавством
порядку.
 

Как получить визу в Украину, визовая поддержка, виза в Украину, приглашение для иностранца, туристическая виза в Украину, краткосрочная виза в Украину, украинская виза, ваучер, туристический ваучер, ваучер в Украину, порядок получения визы, виза для турков, бизнес виза, бинес виза в Украины, бизнес приглашение, бизнес приглашение в Украину, запрошення в Україну, як отримати візу в Україну, зразок туристичного ваучера, образец туристического ваучера, туры в Украину, консульский пункт, открытия визы в аэропорту,консультация по визовым вопросам, приглашение в Украину,туритическая виза в Украину для иностранцев, туристическое приглашение в Украину, купить туристический ваучер, срочное получение виз, туристический ваучер, рабочая виза в Украину, рабочая виза, временный вид на жительство в Украинеб разрешение центра занятости, работа в Украине Visa support, Business visa to Ukraine, Tourist visa, Tourist visa to Ukraine, Ukraine visa, Antanta Travel, Tourist voucher, Consular Post, business invitation to Ukraine, Internal tourism, Ukrainian embassies, APPLICATION for Ukraine entry and transit visa, visa consultation, invitation to Ukraine, tourist visa to Ukraine for foreigners, buy tourist voucher, fast Ukraine visa, Resident visa in Ukraine, residential in Ukraine, work permit in Ukraine, open company in Ukraine

© 2010 Antanta Travel

© 2012 Antanta Travel

@Mail.ru //