PDF

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 1 червня 2011 р. N 567
Київ

Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду
в Україну і транзитного проїзду через її територію


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Правила оформлення віз для в'їзду в Україну і
транзитного проїзду через її територію, що додаються.

2. Внести до Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства
в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її
територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
29 грудня 1995 р. N 1074 ( 1074-95-п ) "Про правила в'їзду
іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України
і транзитного проїзду через її територію" (ЗП України, 1996 р.,
N 4, ст. 148; Офіційний вісник України, 2000 р., N 23, ст. 954;
2001 р., N 40, ст. 1798; 2003 р., N 31, ст. 1617, N 37, ст. 1981;
2004 р., N 30, ст. 2015; 2005 р., N 32, ст. 1948; 2006 р., N 16,
ст. 1203, N 27, ст. 1951; 2007 р., N 52, ст. 2117; 2008 р., N 31,
ст. 971; 2009 р., N 33, ст. 1159, N 59, ст. 2073, N 61, ст. 2157,
ст. 2171; 2010 р., N 41, ст. 1344, N 45, ст. 1467, N 50, ст. 1634,
N 51, ст. 1696), зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти
у відповідність із цією постановою.

5. Ця постанова набирає чинності через три місяці з дня
опублікування.


Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 27


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2011 р. N 567

ПРАВИЛА
оформлення віз для в'їзду в Україну
і транзитного проїзду через її територію


Загальна частина

1. Ці Правила регулюють процедуру оформлення іноземцям та
особам без громадянства віз для в'їзду в Україну і транзитного
проїзду через її територію, зберігання та надсилання бланків
візових етикеток до уповноважених органів, знищення бланків
візових етикеток, а також оформлення документа, що дає право на
перетинання державного кордону в межах місцевого прикордонного
руху.

2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке
значення:

віза - етикетка (відмітка чи позначка) в паспортному
документі, що оформлена уповноваженим органом та є дозволом на
в'їзд іноземця та особи без громадянства в Україну на зазначений у
ній строк або транзитний проїзд через її територію протягом
відповідного строку;

візова анкета - заява на оформлення візи для в'їзду в Україну
і транзитний проїзд через її територію, форма якої затверджена
МЗС;

візова етикетка - кольорова наклейка, що приклеюється на
візову сторінку паспортного документа;

документ, що дає право на перетинання державного кордону в
межах місцевого прикордонного руху, - дозвіл на перетинання
іноземцем та особою без громадянства державного кордону та
перебування на території України відповідно до міжнародних
договорів України про місцевий прикордонний рух;

іноземець - особа, що не перебуває у громадянстві України і є
громадянином (підданим) іншої держави або держав;

особа без громадянства - особа, яку жодна держава відповідно
до законодавства такої держави не вважає своїм громадянином;

паспортний документ - документ, що підтверджує громадянство
іноземця, посвідчує його особу чи особу без громадянства, виданий
уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією
ООН, дає право на виїзд за кордон і визнаний Україною;

посвідчення закордонного українця - документ, що засвідчує
статус особи як закордонного українця відповідно до Закону України
"Про правовий статус закордонних українців" ( 1582-15 );

приймаюча сторона - зареєстровані в установленому порядку
українські, спільні чи іноземні підприємства, установи та
організації, а також фізичні особи (громадяни України, іноземці),
які постійно проживають або тимчасово перебувають на території
України у зв'язку з навчанням, стажуванням, роботою тощо і
запрошують чи приймають іноземців та осіб без громадянства.

3. Уповноваженими органами, що мають право оформляти,
видавати, продовжувати строк дії візи або скасовувати її, є:

дипломатичне представництво або консульська установа України;

департамент консульської служби МЗС;

представництво МЗС на території України.

4. Рішення про оформлення візи приймається щодо кожного
іноземця та особи без громадянства окремо працівником
уповноваженого органу, на якого покладено відповідні обов'язки
згідно з письмовим рішенням МЗС.

5. Для оформлення візи іноземці та особи без громадянства
особисто або через уповноважену особу подають звернення про
оформлення візи та необхідні документи до дипломатичного
представництва або консульської установи України.

6. Департамент консульської служби МЗС або представництво МЗС
на території України оформляє візи в пункті пропуску через
державний кордон іноземцям та особам без громадянства, що не
змогли завчасно оформити візи в дипломатичному представництві або
консульській установі України та мають поважну причину невідкладно
в'їхати в Україну, зокрема:

1) з дипломатичною або службовою метою за клопотанням органів
державної влади України;

2) з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в
Україні за клопотанням МНС;

3) з метою невідкладного медичного лікування або участі в
похованні близького родича, що підтверджено відповідними
документами;

4) у разі необхідності транзитного проїзду через територію
України членів екіпажів іноземних суден, що перебувають в
українських портах, за наявності виписки із суднової ролі;

5) з метою активізації взаємодії у галузі культури та спорту,
а також забезпечення інтересів у сфері зовнішньої політики або
інших сферах, які є життєво важливими для суспільства, або з
гуманітарних питань. Порядок в'їзду іноземців та осіб без
громадянства в Україну із зазначеною метою встановлюється МЗС.

Візи оформляються як разові у випадках, передбачених
підпунктами 1-3 і 5 цього пункту, на строк до 15 днів, а у
випадку, передбаченому підпунктом 4 цього пункту, - до п'яти днів.

7. Візи для в'їзду в Україну громадян Антигуа і Барбуди,
Барбадосу, Республіки Маврикій, Республіки Ель Сальвадор,
Республіки Сейшельські Острови та Турецької Республіки з метою
туризму можуть бути оформлені у пункті пропуску через державний
кордон департаментом консульської служби МЗС або представництвом
МЗС на території України за наявності відповідних документів, що
підтверджують туристичний характер поїздки згідно із Законом
України "Про туризм" ( 324/95-ВР ), як разові на строк до 15 днів.

8. Департамент консульської служби МЗС оформляє візи:

іноземним кореспондентам, представникам іноземних засобів
масової інформації і членам їх сімей, які перебувають на території
України, - на строк реєстрації паспортних документів, але не більш
як на три роки;

в інших випадках, якщо це передбачено міжнародними договорами
України.

Облік, зберігання, використання і
знищення бланків візових етикеток

9. Бланки візових етикеток є документами суворої звітності та
надсилаються Банкнотно-монетним двором Національного банку до МЗС
з використанням фельд'єгерського зв'язку, а МЗС до дипломатичних
представництв та консульських установ України виключно
дипломатичною поштою.

10. Порядок обліку, зберігання, використання, знищення
бланків візових етикеток, звітування про оформлення віз іноземцям
та особам без громадянства встановлюється МЗС.

Типи і види віз, строки їх дії,
підстави для оформлення

11. Візи залежно від мети поїздки поділяються на такі типи,
що позначаються літерним та цифровим кодом (літерами латинського
алфавіту - в машинозчитуваній зоні):

1) транзитна віза (позначається літерою В, у машинозчитуваній
зоні - VB). Оформляється іноземцям та особам без громадянства у
разі транзитного проїзду через територію України до третьої
держави, а також здійснення транзитного перевезення вантажів і
пасажирів автомобільним транспортом.

Транзитна віза оформляється як разова, дво- та багаторазова
на період, зазначений у документах, що є підставою для оформлення
такої візи, але не більш як на один рік, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України. При цьому строк перебування на
території України під час кожного транзитного проїзду через її
територію не повинен перевищувати п'яти діб.

Підставами для оформлення транзитної візи є один з таких
документів:

документ, що підтверджує транзитний характер поїздки (віза до
третьої держави (у разі потреби), проїзний квиток тощо);

документ, що підтверджує транзитний характер перевезень
вантажів і пасажирів автомобільним транспортом;

ліцензія на здійснення міжнародних перевезень, видана
відповідним компетентним органом держави перебування;

2) короткострокова віза (позначається літерою C, у
машинозчитуваній зоні - VC). Оформляється іноземцям та особам без
громадянства для в'їзду в Україну, якщо строк їх перебування в
Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів з дати першого
в'їзду.

Короткострокова віза оформляється як разова, дво- та
багаторазова на шість місяців або період, зазначений у документах,
що є підставою для оформлення такої візи, але не більш як на п'ять
років.

У разі коли іноземна держава оформляє візи для громадян
України на строк, що перевищує п'ять років, строк дії
короткострокової візи для громадян такої держави визначається МЗС
з урахуванням принципу взаємності.

Підставою для оформлення короткострокової візи є один з таких
документів:

запрошення встановленого зразка фізичної чи юридичної особи,
оформлене територіальним органом або підрозділом ДМС;

запрошення міністерства, іншого центрального органу
виконавчої влади, державної установи, підприємства або
організації;

документ, що засвідчує родинні відносини з громадянином
України або іноземцем чи особою без громадянства, що має посвідку
на тимчасове або постійне проживання в Україні, зокрема свідоцтво
про шлюб чи народження;

посвідчення закордонного українця або його особиста заява, до
якої додаються результати співбесіди з представником
дипломатичного представництва або консульської установи України та
документи чи свідчення, що підтверджують українське етнічне
походження або походження з України іноземця чи особи без
громадянства, а подружжя закордонного українця та його діти у разі
їх спільного в'їзду та перебування на території України подають
заяву та документ про підтвердження родинних відносин;

документ, що підтверджує туристичний характер поїздки згідно
із Законом України "Про туризм" ( 324/95-ВР );

запрошення лікувального закладу України;

документ, який підтверджує, що особа є співзасновником
спільного підприємства чи представником компанії (фірми, асоціації
тощо) та в'їжджає в Україну для здійснення контролю за виконанням
контрактів;

підтвердження Комісії з питань гуманітарної допомоги при
Кабінеті Міністрів України про в'їзд іноземця чи особи без
громадянства з метою надання гуманітарної допомоги або провадження
благодійної діяльності;

запрошення релігійної організації, зареєстрованої у
встановленому порядку, що засвідчене Мінкультури, для
короткострокового перебування в Україні в релігійних справах;

звернення керівника іноземного засобу масової інформації щодо
оформлення візи іноземному кореспондентові або представникові
іноземного засобу масової інформації, що в'їжджає в Україну для
короткострокового перебування з метою виконання своїх службових
обов'язків;

звернення органів державної влади іноземних держав або
міжнародних організацій;

3) довгострокова віза (позначається літерою Д, у
машинозчитуваній зоні - VD). Видається іноземцям та особам без
громадянства для в'їзду в Україну з метою оформлення документів,
що дають право на перебування або проживання в Україні на строк,
що перевищує 90 днів.

Довгострокова віза оформляється дипломатичним представництвом
або консульською установою України як разова на 45 днів, якщо інше
не передбачено законодавством, а на території України -
департаментом консульської служби МЗС згідно з пунктом 8 цих
Правил як разова, дво- та багаторазова на строк до трьох років.

Підставою для оформлення довгострокової візи є один з таких
документів:

засвідчена в установленому порядку копія дозволу на
використання праці іноземця чи особи без громадянства, оформленого
Державним центром зайнятості або за його дорученням центром
зайнятості Автономної Республіки Крим, обласним, Київським та
Севастопольським міським центром зайнятості;

копія рішення про надання дозволу на імміграцію, оформленого
територіальним органом або підрозділом ДМС;

дозвіл МЗС на оформлення візи членам сім'ї особи, якій надано
статус біженця в Україні;

оригінал запрошення встановленого зразка на навчання та у
період з 15 серпня до 15 листопада списки, що подаються до МЗС
Українським державним центром міжнародної освіти (у разі наявності
даних про іноземця чи особу без громадянства у таких списках), в
інші строки - клопотання МОНмолодьспорту про надання візової
підтримки;

запрошення державної установи, підприємства або організації,
що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги;

запрошення релігійної організації, зареєстрованої у
встановленому порядку, що засвідчене Мінкультури, для роботи в
релігійній організації;

запрошення філіалу, відділення, представництва або іншого
структурного осередку громадської (неурядової) організації
іноземної держави, зареєстрованої у встановленому порядку;

запрошення представництва іноземного суб'єкта господарювання,
зареєстрованого у встановленому порядку, що засвідчене
Міністерством економічного розвитку і торгівлі;

запрошення філії або представництва іноземного банку,
зареєстрованого у встановленому порядку, що засвідчене
Національним банком;

підтвердження МЗС про реєстрацію в Україні паспортного
документа іноземного кореспондента або представника іноземного
засобу масової інформації і членів його сім'ї;

документ, що підтверджує мету поїздки, виданий органом
управління організацією та проведенням фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні відповідно до
Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" ( 962-16 );

звернення органів влади іноземних держав або міжнародних
організацій щодо оформлення віз співробітникам дипломатичних
представництв і консульських установ, міжнародних організацій та
їх представництв, які в'їжджають в Україну для довгострокового
перебування з метою виконання своїх службових обов'язків, і членам
їх сімей;

інші документи, якщо це передбачено міжнародними договорами
України.

12. У візовій етикетці зазначається строк, протягом якого
іноземець та особа без громадянства може в'їхати в Україну та
перебувати на її території.

Загальний строк перебування на території України іноземців та
осіб без громадянства на підставі транзитної або короткострокової
візи не повинен перевищувати 90 днів протягом 180 днів з дати
першого в'їзду.

13. Короткострокова віза громадянам Республіки Гватемала,
Малайзії, Мексиканських Сполучених Штатів, Республіки Панама,
Республіки Сінгапур, Турецької Республіки та Республіки Хорватія
оформляється без подання відповідних запрошень, крім випадку,
передбаченого пунктом 7 цих Правил.

14. У разі потреби працівник уповноваженого органу може
запросити іноземця чи особу без громадянства, яка подає звернення
про оформлення візи, для додаткової співбесіди та одержати
додаткові документи, що уточнюють мету поїздки, зокрема:

документи, що підтверджують бронювання або оплату житла,
оплату харчування в Україні;

гарантійний лист приймаючої сторони про взяття на себе
зобов'язань із сплати всіх витрат, пов'язаних з перебуванням
іноземця чи особи без громадянства в Україні та виїздом з її
території;

інші документи, що свідчать про наявність в іноземця чи особи
без громадянства достатнього фінансового забезпечення на період
запланованого перебування в Україні і повернення до держави
походження або транзитного проїзду через територію України до
третьої держави чи можливість отримати достатнє фінансове
забезпечення в законний спосіб на території України;

документи, що дають змогу встановити намір іноземця чи особи
без громадянства залишити територію України до закінчення строку
дії візи (проїзні квитки, виписка з банківського рахунка, довідка
з місця роботи, наявність нерухомості, родинних відносин тощо).

15. Іноземці та особи без громадянства подають звернення про
оформлення короткострокової візи не раніше ніж за три місяці до
початку запланованої поїздки.

У разі наявності в уповноваженому органі системи попереднього
запису документи повинні бути прийняті в іноземців та осіб без
громадянства не пізніше ніж через два тижні після подання
звернення про оформлення візи.

16. Уповноважений орган приймає відповідне рішення протягом
15 календарних днів з дати отримання звернення про оформлення
візи, візової анкети та документів, необхідних для оформлення
візи.

Строк розгляду звернення про оформлення візи може бути
продовжено до 30 календарних днів у разі необхідності проведення
подальшої перевірки зазначених документів.

Порядок та строк розгляду звернення про термінове оформлення
візи встановлюється уповноваженим органом.

17. Під час розгляду звернення про оформлення візи, яке
подається вперше, працівник уповноваженого органу проводить
особисту співбесіду з іноземцем чи особою без громадянства, крім
випадків, визначених МЗС.

18. Уповноважений орган забезпечує вільний та безоплатний
доступ іноземців та осіб без громадянства до бланків візової
анкети.

Іноземець та особа без громадянства подають належним чином
заповнену та підписану візову анкету. Особи, відомості про яких
внесені до паспортного документа іноземця та особи без
громадянства, подають окрему візову анкету. Візові анкети
неповнолітніх осіб подаються за підписом одного з батьків або
законного представника.

19. Паспортний документ повинен відповідати таким вимогам:

бути дійсним не менш як три місяці після задекларованої дати
виїзду з території України. У разі подання відповідного
обґрунтування зазначена вимога може не застосовуватися;

містити не менш як дві вільні сторінки;

бути виданим не більш як 10 років тому.

20. Уповноважений орган проводить перевірку таких документів:

візової анкети, поданої у встановлений абзацом першим пункту
15 цих Правил строк;

дійсного паспортного документа;

двох фотокарток розміром 3 x 4 сантиметри;

документа, що підтверджує сплату консульського збору, якщо
інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами
України.

У разі коли документи, зазначені в абзацах другому - п'ятому
цього пункту, не подані, звернення про оформлення візи залишається
без розгляду і уповноважений орган зобов'язаний невідкладно
повернути іноземцеві чи особі без громадянства візову анкету та
інші документи, а також консульський збір.

Звернення про оформлення візи, яке не відповідає вказаним у
цьому пункті вимогам, може бути прийняте до розгляду з метою
забезпечення національних інтересів у порядку, встановленому МЗС.

21. У разі розгляду звернення про оформлення візи
неповнолітнім особам додатково перевіряється наявність згоди
одного з батьків або законного представника, інших необхідних
документів для самостійного виїзду таких осіб за кордон чи їх
виїзду в супроводі одного з батьків або законного представника.

22. У разі відмови в оформленні візи іноземець та особа без
громадянства можуть подати повторне звернення про оформлення візи
відповідно до цих Правил.

Оформлення візи

23. У разі подання іноземцем та особою без громадянства
особисто або через уповноважену особу звернення про оформлення
візи уповноважений орган:

приймає візову анкету та інші документи, реєструє і розглядає
звернення про оформлення візи;

приймає рішення щодо оформлення візи;

забезпечує заповнення бланка візової етикетки та вклеювання
її до паспортного документа;

видає іноземцеві та особі без громадянства або уповноваженій
особі паспортний документ з вклеєною візовою етикеткою.

У разі відмови в оформленні візи візова анкета та подані
документи не повертаються, крім паспортного документа. При цьому в
паспортному документі ставиться відмітка про подання звернення про
оформлення візи, дата і підпис посадової особи, що скріплюється
печаткою.

24. Порядок заповнення візової етикетки встановлюється МЗС.

25. Інформація про іноземців та осіб без громадянства, яким
оформлено або відмовлено в оформленні візи, подається
Адміністрації Держприкордонслужби у порядку та строки, встановлені
МЗС і зазначеною Адміністрацією.

26. Візові анкети та документи, що стали підставою для
оформлення візи, зберігаються уповноваженим органом протягом п'яти
років, після чого знищуються у порядку, встановленому МЗС.

Консульський збір

27. За оформлення віз дипломатичним представництвом або
консульською установою України справляється консульський збір за
такими тарифними ставками, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України:

разова віза - 85 доларів США;

дворазова віза - 130 доларів США;

багаторазова віза - 200 доларів США.

За термінове оформлення віз чи оформлення їх у позаробочий
час консульський збір справляється у подвійному розмірі. Термінове
оформлення віз здійснюється за бажанням іноземців та осіб без
громадянства у разі наявності можливості.

У разі коли іноземна держава справляє за оформлення віз для
громадян України консульський збір, що перевищує зазначені у цьому
пункті тарифні ставки, дипломатичним представництвом або
консульською установою України за оформлення громадянам такої
держави віз справляється консульський збір з урахуванням принципу
взаємності в порядку, встановленому МЗС.

За оформлення віз у пунктах пропуску через державний кордон у
випадках, передбачених пунктом 6 цих Правил, департаментом
консульської служби МЗС або представництвом МЗС на території
України справляється консульський збір у розмірі 70
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами України.

За оформлення громадянам Антигуа і Барбуди, Барбадосу,
Республіки Маврикій, Республіки Ель Сальвадор, Республіки
Сейшельські Острови та Турецької Республіки віз для в'їзду в
Україну з туристичною метою у пунктах пропуску через державний
кордон департаментом консульської служби МЗС або представництвом
МЗС на території України справляється консульський збір у розмірі
14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами України.

За оформлення віз у випадках, передбачених пунктом 8 цих
Правил, департаментом консульської служби МЗС справляється
консульський збір у розмірі 13 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України.

28. Оформлення віз здійснюється за нульовою тарифною ставкою
консульського збору:

1) дітям до шести років;

2) закордонним українцям за умови пред'явлення посвідчення
закордонного українця;

3) особам, що в'їжджають в Україну в службових справах та
користуються дипломатичним або службовим паспортом;

4) співробітникам іноземних дипломатичних представництв і
консульських установ в Україні та членам їх сімей;

5) співробітникам міжнародних організацій та їх представництв
в Україні, а також членам їх сімей;

6) співробітникам представництв держав при міжнародних
організаціях, які мають штаб-квартиру в Україні і відповідно до
статутних документів таких організацій чи відповідних міжнародних
угод користуються дипломатичними привілеями та імунітетом, а також
членам їх сімей;

7) главам та членам офіційних делегацій іноземних держав та
особам, що їх супроводжують, за зверненням Адміністрації
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України та МЗС;

8) особам, що виконують функції почесних консулів України;

9) особам, що в'їжджають в Україну з метою надання
гуманітарної допомоги або провадження благодійної діяльності у
разі відповідного підтвердження Комісії з питань гуманітарної
допомоги при Кабінеті Міністрів України;

10) особам, що в'їжджають в Україну для участі у реалізації
проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у
встановленому порядку, на запрошення державної установи,
підприємства або організації, що є реципієнтом такого проекту;

11) працівникам рятувальних служб, що в'їжджають в Україну з
метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на звернення МНС;

12) членам сім'ї осіб, яким надано статус біженця в Україні;

13) представникам військових формувань та установ, що
в'їжджають в Україну у службових справах на запрошення
відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади;

14) особам, що планують в'їхати на територію України на строк
до двох років перед початком проведення фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу або до одного року після
його завершення з метою виконання функцій з організації та
проведення фінальної частини чемпіонату на підставі виданого
органом управління організацією та проведенням фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні документа, що
підтверджує мету поїздки;

15) іншим особам, що в'їжджають з метою забезпечення
інтересів у сфері зовнішньої політики або гуманітарних питань, на
підставі обґрунтованого подання керівника уповноваженого органу
відповідно до Положення про консульський збір України ( z0131-11 )
та за погодженням з Мінфіном.

29. У разі відмови в оформленні візи консульський збір не
повертається.

Підстави для відмови
в оформленні візи та її скасування

30. Рішення про відмову в оформленні візи приймається у разі:

1) необхідності забезпечення національної безпеки або охорони
громадського порядку;

2) необхідності охорони здоров'я, захисту прав і законних
інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;

3) наявності відомостей про іноземця чи особу без
громадянства у базі даних осіб, яким згідно із законодавством не
дозволяється в'їзд в Україну;

4) коли паспортний документ іноземця чи особи без
громадянства підроблений, зіпсований або не відповідає
встановленому зразку чи належить іншій особі;

5) подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених
документів;

6) встановлення факту порушення іноземцем чи особою без
громадянства законодавства під час попереднього перебування в
Україні;

7) непідтвердження іноземцем чи особою без громадянства мети
запланованого перебування в Україні;

8) відсутності документів, що дають змогу встановити намір
іноземця чи особи без громадянства залишити територію України до
закінчення строку дії візи;

9) подання іноземцем чи особою без громадянства відповідного
звернення.

У разі прийняття рішення про відмову в оформленні візи
іноземцеві та особі без громадянства повідомляються підстави такої
відмови. Форма рішення про відмову в оформленні візи визначається
МЗС.

Іноземець та особа без громадянства, яким відмовлено в
оформленні візи, мають право оскаржити таке рішення, звернувшися
до керівника уповноваженого органу, що розглядав звернення про
оформлення візи, з апеляційним листом, в якому обґрунтувати свою
думку, та подати прохання про повторний розгляд звернення про
оформлення візи. Апеляційний лист подається протягом двох місяців
після отримання іноземцем та особою без громадянства рішення про
відмову в оформленні візи.

У разі надходження звернення іноземця та особи без
громадянства з проханням не оформляти їм візи рішення про відмову
в оформленні візи оскарженню не підлягає.

31. Віза може бути скасована уповноваженим органом, який
прийняв рішення про її оформлення.

32. Віза може бути скасована уповноваженою службовою особою
Держприкордонслужби під час проходження іноземцем чи особою без
громадянства прикордонного контролю у разі наявності:

рішення уповноваженого державного органу України про заборону
в'їзду в Україну іноземця чи особи без громадянства;

обґрунтованих підстав вважати візу такою, що отримана у
незаконний спосіб.

Документ, що дає право на перетинання державного
кордону в межах місцевого прикордонного руху

33. Документ, що дає право на перетинання державного кордону
в межах місцевого прикордонного руху (позначається літерами ДПК, у
машинозчитуваній зоні - VN), оформляється дипломатичними
представництвами або консульськими установами України, визначеними
міжнародними договорами України про місцевий прикордонний рух у
порядку, встановленому МЗС, на аркуші паперу формату А4, на який
приклеюється візова етикетка. До зазначеного документа вносяться
відомості відповідно до таких договорів.

34. За оформлення документа, що дає право на перетинання
державного кордону в межах місцевого прикордонного руху,
стягується консульський збір відповідно до міжнародних договорів
України про місцевий прикордонний рух.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2011 р. N 567

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил в'їзду іноземців та осіб
без громадянства в Україну, їх виїзду з України
і транзитного проїзду через її територію ( 1074-95-п )


1. У пункті 8:

1) абзац другий викласти у такій редакції:

"Територіальний орган або підрозділ Державної міграційної
служби оформлює посвідку на тимчасове проживання в порядку,
встановленому МВС, іноземцеві чи особі без громадянства:

а) яка прибула в Україну для працевлаштування на підставі
дозволу центру зайнятості про використання праці іноземця чи особи
без громадянства і візи типу Д із спеціальним написом на візовій
етикетці "Працевлаштування", якщо інше не передбачено
законодавством та міжнародними договорами України;

б) яка прибула в Україну для участі у реалізації проектів
міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому
порядку, на підставі запрошення державної установи, підприємства
або організації, що є реципієнтом такого проекту, і візи типу Д із
спеціальним написом на візовій етикетці "Міжнародна технічна
допомога", якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними
договорами України;

в) яка прибула в Україну для роботи в релігійних організаціях
на території України, зареєстрованих у встановленому порядку, на
підставі запрошення релігійної організації, засвідченого
Мінкультури, і візи типу Д із спеціальним написом на візовій
етикетці "Робота в релігійній організації", якщо інше не
передбачено законодавством та міжнародними договорами України;

г) яка прибула в Україну для роботи у філіалі, відділенні,
представництві або іншому структурному осередку громадської
(неурядової) організації іноземної держави, зареєстрованої у
встановленому порядку, на підставі запрошення такого філіалу,
відділення, представництва або іншого структурного осередку і візи
типу Д із спеціальним написом на візовій етикетці "Робота в
громадській організації", якщо інше не передбачено законодавством
та міжнародними договорами України;

ґ) яка прибула в Україну для роботи у представництві
іноземного суб'єкта господарювання, зареєстрованого у
встановленому порядку, на підставі запрошення такого
представництва, засвідченого Міністерством економічного розвитку і
торгівлі, і візи типу Д із спеціальним написом на візовій етикетці
"Робота в представництві іноземної компанії", якщо інше не
передбачено законодавством та міжнародними договорами України;

д) яка прибула в Україну для роботи у філії або
представництві іноземного банку, зареєстрованого у встановленому
порядку, на підставі запрошення такої філії або представництва,
засвідченого Національним банком, і візи типу Д із спеціальним
написом на візовій етикетці "Робота в представництві іноземного
банку", якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними
договорами України;

е) в інших випадках, якщо це передбачено міжнародними
договорами України.";

2) абзац третій виключити.

2. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

"акредитованих у МЗС співробітників дипломатичних
представництв і консульських установ іноземних держав, міжнародних
організацій та їх представництв, представництв держав при
міжнародних організаціях, які мають штаб-квартиру в Україні, та
членів їх сімей - за паспортним документом та акредитаційною
карткою.".

3. Абзац третій пункту 19 виключити.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2011 р. N 567

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність


1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 р.
N 227 ( 227-99-п ) "Про запровадження нового порядку оформлення
візових документів для в'їзду в Україну" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 8, ст. 285).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 р.
N 228 ( 228-99-п ) "Про порядок оформлення дозволів для в'їзду в
Україну".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1999 р.
N 1457 ( 1457-99-п ) "Про затвердження тарифів консульського
збору, що справляється за оформлення візових документів для в'їзду
в Україну" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 32, ст. 1676).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 2000 р.
N 750 ( 750-2000-п ) "Про внесення доповнення до Правил оформлення
візових документів для в'їзду в Україну" (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 18, ст. 753).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2000 р.
N 1376 ( 1376-2000-п ) "Про внесення доповнення до Правил
оформлення візових документів для в'їзду в Україну" (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 36, ст. 1534).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р.
N 113 ( 113-2001-п ) "Про доповнення пункту 12 Правил оформлення
візових документів для в'їзду в Україну" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 6, ст. 231).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р.
N 192 ( 192-2001-п ) "Про внесення зміни до пункту 12 Правил
оформлення візових документів для в'їзду в Україну" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 9, ст. 365).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р.
N 1003 ( 1003-2001-п ) "Про внесення змін до Правил оформлення
візових документів для в'їзду в Україну" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 33, ст. 1543).

9. Пункт 25 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2001 р. N 1758 ( 1758-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 1, ст. 4).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня
2002 р. N 410 ( 410-2002-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 р. N 228".

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р.
N 894 ( 894-2002-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 9 серпня 1999 р. N 1457" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 27, ст. 1269).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня
2002 р. N 1969 ( 1969-2002-п ) "Про внесення змін до Правил
оформлення візових документів для в'їзду в Україну" (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2388).

13. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
25 липня 2003 р. N 1161 ( 1161-2003-п ) (Офіційний вісник України,
2003 р., N 31, ст. 1617).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р.
N 1168 ( 1168-2003-п ) "Про внесення зміни до постанови Кабінету
Міністрів України від 20 лютого 1999 р. N 228" (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 31, ст. 1623).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р.
N 909 ( 909-2004-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 20 лютого 1999 р. N 288" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 28, ст. 1890).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня
2004 р. N 1025 ( 1025-2004-п ) "Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 р. N 227 і від
9 серпня 1999 р. N 1457" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 32,
ст. 2152).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада
2007 р. N 1309 ( 1309-2007-п ) "Про внесення змін до Правил
оформлення візових документів для в'їзду в Україну" (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 86, ст. 3163).

18. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України від 20 лютого 1999 р. N 227 і від 22 лютого 2008 р. N 64,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня
2009 р. N 677 ( 677-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 50, ст. 1703).

19. Пункт 5 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
29 липня 2009 р. N 810 ( 810-2009-п ) (Офіційний вісник України,
2009 р., N 59, ст. 2073).

20. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України від 29 грудня 1995 р. N 1074 і від 20 лютого 1999 р.
N 227, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
5 серпня 2009 р. N 811 ( 811-2009-п ) (Офіційний вісник України,
2009 р., N 61, ст. 2157).

21. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України від 29 грудня 1995 р. N 1074 і від 20 лютого 1999 р.
N 227, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
12 серпня 2009 р. N 858 ( 858-2009-п ) (Офіційний вісник України,
2009 р., N 61, ст. 2171).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010 р.
N 410 ( 410-2010-п ) "Про внесення змін до Правил оформлення
візових документів для в'їзду в Україну" (Офіційний вісник
України, 2010 р., N 43, ст. 1409).

23. Пункт 2 змін, що вносяться до Правил в'їзду іноземців та
осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного
проїзду через її територію та Правил оформлення візових документів
для в'їзду в Україну, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 30 червня 2010 р. N 521 ( 521-2010-п ) (Офіційний
вісник України, 2010 р., N 50, ст. 1634).

24. Пункт 6 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
7 липня 2010 р. N 559 ( 559-2010-п ) "Деякі питання державного
управління у сфері міграції" (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 51, ст. 1696).

 

Как получить визу в Украину, визовая поддержка, виза в Украину, приглашение для иностранца, туристическая виза в Украину, краткосрочная виза в Украину, украинская виза, ваучер, туристический ваучер, ваучер в Украину, порядок получения визы, виза для турков, бизнес виза, бинес виза в Украины, бизнес приглашение, бизнес приглашение в Украину, запрошення в Україну, як отримати візу в Україну, зразок туристичного ваучера, образец туристического ваучера, туры в Украину, консульский пункт, открытия визы в аэропорту,консультация по визовым вопросам, приглашение в Украину,туритическая виза в Украину для иностранцев, туристическое приглашение в Украину, купить туристический ваучер, срочное получение виз, туристический ваучер, рабочая виза в Украину, рабочая виза, временный вид на жительство в Украинеб разрешение центра занятости, работа в Украине Visa support, Business visa to Ukraine, Tourist visa, Tourist visa to Ukraine, Ukraine visa, Antanta Travel, Tourist voucher, Consular Post, business invitation to Ukraine, Internal tourism, Ukrainian embassies, APPLICATION for Ukraine entry and transit visa, visa consultation, invitation to Ukraine, tourist visa to Ukraine for foreigners, buy tourist voucher, fast Ukraine visa, Resident visa in Ukraine, residential in Ukraine, work permit in Ukraine, open company in Ukraine

© 2010 Antanta Travel

© 2012 Antanta Travel

@Mail.ru //