PDF

 

            ДЕРЖАВНА ТУРИСТИЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 

                            Н А К А З

                         06.06.2005  N 50
 

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      18 липня 2005 р.
                                      за N 765/11045
 
 

           Про затвердження порядку оформлення ваучера
        на надання туристичних послуг та його використання
 

      { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                                          культури і туризму
        N 179 (
z0528-06) від 17.04.2006
        N  32 (
z0733-09) від 14.07.2009 }

     На виконання вимог статті  23  Закону  України  "Про  туризм"
( 324/95-ВР) (із змінами),  з метою посилення контролю за роботою
суб'єктів туристичної діяльності і підвищення їх  відповідальності
перед  споживачами туристичних та екскурсійних послуг за виконання
договірних зобов'язань Н А К А З У Ю:
 

     1. Державному    підприємству     "Національна     туристична
організація" (Безверхий В.В.):

     - до 1 серпня 2005 року розробити і подати на затвердження до
Держтурадміністрації України в установленому порядку зразок бланка
ваучера згідно з Описом бланка ваучера (додаток);

     - при   надходженні   замовлень   від  суб'єктів  туристичної
діяльності  на  виготовлення  бланків  ваучерів   забезпечити   їх
виробництво.
 

     2. Установити,   що   з   1  жовтня  2005  року  при  наданні
туристичних послуг усі суб'єкти туристичної  діяльності  незалежно
від  форм  власності  та відомчої належності мають використовувати
бланки ваучера згідно з Описом бланка ваучера.
 

     3. Затвердити Інструкцію про порядок  оформлення  ваучера  на
надання туристичних послуг та його використання (додається).
 

     4. Затвердити Порядок виготовлення (технічний опис),  обліку,
зберігання  та  контролю  за  використанням  бланків  ваучерів  на
надання  туристичних  послуг  (додається  (  z0766-05). { Порядок
втратив  чинність  на  підставі  Наказу  Міністерства  культури  і
туризму N 32 ( z0733-09) від 14.07.2009 }
 

     5. Увести   в  дію  Порядок  виготовлення  (технічний  опис),
обліку,  зберігання та контролю за використанням бланків  ваучерів
на надання туристичних послуг ( z0766-05) з 1 вересня 2005 року.
 

     6. Відділу  розвитку  туристичної діяльності (Туріцина О.Ф.),
управлінню ліцензування  та  контролю  за  туристичною  діяльністю
(Лапко  Н.С.),  Державному  підприємству  "Національна  туристична
організація" (Безверхий В.В.)  забезпечити  проведення  необхідної
організаційної  роботи  з  роз'яснення та доведення Інструкції про
порядок оформлення ваучера та його  використання,  зокрема  шляхом
розміщення    відповідної    інформації    на   офіційному   сайті
Держтурадміністрації України,  до Міністерства курортів і  туризму
Автономної  Республіки  Крим,  структурних  підрозділів  з  питань
туризму   обласних,   Київської   та   Севастопольської    міських
держадміністрацій та суб'єктів туристичної діяльності.
 

     7.   Відділу   розвитку  міжнародних  зв'язків  та  з  питань
європейської  інтеграції (Слободенюк Е.В.) здійснити організаційні
заходи  щодо  доведення інформації про затвердження Інструкції про
порядок   оформлення  та  використання  ваучерів  до  Міністерства
закордонних  справ  України,  дипломатичних і консульських установ
України за кордоном.
 

     8. Визнати  таким,  що  втратив  чинність,  наказ  Державного
комітету України по туризму від 16.08.96 N 40 ( v0040309-96 ) "Про
затвердження зразка туристського ваучера" з 1 жовтня 2005 року.
 

     9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держтурадміністрації України Самарцева Є.В.
 

 Голова Держтурадміністрації                             В.І.Цибух
 України
 
 

                                   Додаток
                                   до наказу Державної туристичної
                                   адміністрації України
                                   06.06.2005  N 50 
 
 

                       Опис бланка ваучера
 

     1. Розмір бланка ваучера - 1/3 аркуша формату А4.
 

     2. Ваучер має містити такі дані:

     - серія і номер бланка;

     - найменування документа "Ваучер";

     - найменування   та   місцезнаходження  суб'єкта  туристичної
діяльності,  який  реалізує послуги, номер ліцензії на відповідний
вид діяльності;

     -  найменування,  місцезнаходження,  номер  телефону суб'єкта
туристичної діяльності, який надає послуги;

     -  розмір фінансового забезпечення цивільної відповідальності
туроператора   (турагента)   або  межі  відповідальності  суб'єкта
туристичної діяльності за договором;

     -  прізвище  та ім'я туриста (при груповій поїздці - прізвище
та  ім'я  керівника  групи,  чисельність  групи  з доданням списку
туристів,  завіреного печаткою суб'єкта туристичної діяльності, що
видає ваучер);

     -  строки  надання  і  види  туристичних  послуг, їх загальна
вартість;

     -  назва,  адреса  та номер телефону об'єкта розміщення, його
тип  та  категорія,  режим  харчування  (у  разі надання послуги з
розміщення);

     -  до  ваучера  можуть  включатися додаткові дані, обумовлені
характером   угоди,  складом  групи  тощо  та  які  необхідні  для
обслуговування туристів;

     - дата видачі ваучера;

     - місце для печатки - М. П.
 

     3.  На  лицьовому  боці  бланка  ваучера  може бути розміщено
логотип суб'єкта туристичної діяльності.
 

 Заступник Голови
 Держтурадміністрації України                         Є.В.Самарцев
 
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Держтурадміністрації
                                      України
                                      06.06.2005  N 50
 

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      18 липня 2005 р.
                                      за N 765/11045
 
 

                            ІНСТРУКЦІЯ
            про порядок оформлення ваучера на надання
             туристичних послуг та його використання
 

                      1. Загальні положення
 

     1.1. Ваучер  -  форма  письмового  договору на туристичне або
екскурсійне обслуговування,  яка може використовуватися відповідно
до Закону України "Про туризм" ( 324/95-ВР) (із змінами).
 

     1.2. Ваучер  -  документ,  який  є  підставою і гарантією для
отримання  туристом  оплаченої  послуги  або  комплексу  послуг  у
суб'єкта   туристичної   діяльності,  що  надає  послуги.  У  разі
замовлення  туристом  послуг  у   різних   суб'єктів   туристичної
діяльності   турист  отримує  ваучери  в  кількості,  пропорційній
кількості суб'єктів туристичної діяльності.

     Ваучер  оформляється  суб'єктом  туристичної  діяльності,  що
реалізує   туристу  послугу  або  комплекс  послуг.  {  Пункт  1.2
доповнено  абзацом другим згідно з Наказом Міністерства культури і
туризму N 179 ( z0528-06) від 17.04.2006 }
 

     1.3. Відповідно до статті  23  Закону  України  "Про  туризм"
( 324/95-ВР  ) ваучер є документом суворого обліку,  який підлягає
обліку та зберіганню відповідно до правил і процедур, передбачених
чинним законодавством.
 

     1.4. При  укладенні  суб'єктами  туристичної  діяльності угод
(контрактів),  якими передбачено застосування  ваучерів  як  форми
договору про   надання   туристичних  послуг,  зразки  ваучерів  є
додатками до вищезгаданих угод (контрактів).
 
 

     {   Пункт  1.5  виключено  на  підставі  Наказу  Міністерства
культури і туризму N 179 (
z0528-06) від 17.04.2006 }
 

     {   Пункт  1.6  виключено  на  підставі  Наказу  Міністерства
культури і туризму N 179 (
z0528-06) від 17.04.2006 }
 

       2. Порядок заповнення та використання бланка ваучера
 

     2.1. Бланки ваучера заповнюються:

     - на надання  послуг  на   території   України    (внутрішній
туризм) - державною  мовою  або мовою національних меншин України;
{  Абзац  перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства  культури   і   туризму   N  179  (  z0528-06  )  від
17.04.2006 }

     -  на  надання  послуг  за  межами України (виїзний туризм) -
мовою,   передбаченою  зовнішньоекономічним  контрактом.  {  Абзац
другий   пункту   2.1  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом
Міністерства   культури   і   туризму   N  179  (  z0528-06  ) від
17.04.2006 }
 

     2.2. Бланки  ваучерів   заповнюються   розбірливим   почерком
уручну,  за допомогою друкарської машини або комп'ютерної техніки.
Відповідальність  за  якість  і  розбірливість  заповнення  бланка
ваучера несе суб'єкт туристичної діяльності - власник ваучера.
 

     2.3. При  заповненні  бланка  ваучера  зазначення всіх даних,
передбачених статтею 23 Закону України "Про туризм" ( 324/95-ВР  )
та цим Порядком,  є обов'язковим. При відсутності будь-яких даних,
що  є  обов'язковими  для  ваучера,  ваучер  може  бути   визнаний
недійсним в установленому чинним законодавством порядку.
 

     2.4.  Ваучер  заповнюється  суб'єктом туристичної діяльності,
який   реалізує  туристу  послугу  або  комплекс  послуг  у  трьох
примірниках за єдиним порядковим номером. Інформація, що вноситься
до  ваучера,  має  бути  ідентичною  на всіх примірниках. Перший і
другий   примірники  ваучера  видаються  перед  початком  подорожі
вповноваженою  особою  суб'єкта туристичної діяльності туристу, що
здійснює  подорож  індивідуально, або керівнику групи туристів при
груповій   поїздці.   Третій  примірник  ваучера  обліковується  і
передається  на  зберігання  згідно  з  правилами  і  процедурами,
передбаченими   чинним   законодавством  для  документів  суворого
обліку.  {  Пункт  2.4  із  змінами,  внесеними  згідно  з Наказом
Міністерства  культури   і   туризму   N  179  (  z0528-06  )  від
17.04.2006 }
 

     2.5. Іноземним туристам,  що в'їжджають  в  Україну,  ваучери
оформляються   туристичною   фірмою   -   нерезидентом,   якщо  це
передбачено  законодавством країни проживання туриста. { Пункт 2.5
в   редакції  Наказу   Міністерства   культури  і  туризму  N  179
( z0528-06) від 17.04.2006 }
 

     2.6. У разі оформлення суб'єктом туристичної  діяльності,  що
реалізує  послуги,  електронного  варіанта  ваучера  він  разом  з
оформленим у встановленому порядку оригіналом  бланка  ваучера  за
тим  самим  порядковим  номером  зберігається у названого суб'єкта
туристичної  діяльності.  На  вимогу  туриста   в   разі   потреби
електронний варіант ваучера може бути замінений на оригінал.
 

     2.7. На  вимогу  туриста,  що здійснює подорож у складі групи
туристів, ваучер йому може бути оформлений індивідуально.
 

     2.8. Один з двох примірників ваучера пред'являється туристом,
що  здійснює  подорож  індивідуально,  або  керівником туристичної
групи (у разі групової поїздки) представнику суб'єкта  туристичної
діяльності, що надає послуги.
 

     2.9. Усі  примірники  ваучера  завіряються підписом керівника
суб'єкта туристичної діяльності або  вповноваженого  ним  належним
чином представника і скріплюються печаткою туроператора/турагента.
 

     2.10. Ваучер  з  виправленнями,  незаповненими або неповністю
заповненими пунктами, без підпису керівника або вповноваженого ним
належним  чином представника,  без печатки або з нечіткою печаткою
може бути визнаний недійсним в установленому чинним законодавством
порядку.
 

     2.11.  Відповідальність  за  правильність  оформлення ваучера
покладається  на  суб'єкта  туристичної  діяльності, який реалізує
туристу  послугу  або  комплекс  послуг.  {  Інструкцію  доповнено
пунктом  2.11  згідно  з  Наказом  Міністерства культури і туризму
N 179 ( z0528-06) від 17.04.2006 }
 

 Заступник Голови
 Держтурадміністрації України                         Є.В.С

 

Как получить визу в Украину, визовая поддержка, виза в Украину, приглашение для иностранца, туристическая виза в Украину, краткосрочная виза в Украину, украинская виза, ваучер, туристический ваучер, ваучер в Украину, порядок получения визы, виза для турков, бизнес виза, бинес виза в Украины, бизнес приглашение, бизнес приглашение в Украину, запрошення в Україну, як отримати візу в Україну, зразок туристичного ваучера, образец туристического ваучера, туры в Украину, консульский пункт, открытия визы в аэропорту,консультация по визовым вопросам, приглашение в Украину,туритическая виза в Украину для иностранцев, туристическое приглашение в Украину, купить туристический ваучер, срочное получение виз, туристический ваучер, рабочая виза в Украину, рабочая виза, временный вид на жительство в Украинеб разрешение центра занятости, работа в Украине Visa support, Business visa to Ukraine, Tourist visa, Tourist visa to Ukraine, Ukraine visa, Antanta Travel, Tourist voucher, Consular Post, business invitation to Ukraine, Internal tourism, Ukrainian embassies, APPLICATION for Ukraine entry and transit visa, visa consultation, invitation to Ukraine, tourist visa to Ukraine for foreigners, buy tourist voucher, fast Ukraine visa, Resident visa in Ukraine, residential in Ukraine, work permit in Ukraine, open company in Ukraine

© 2010 Antanta Travel

© 2012 Antanta Travel

@Mail.ru //